Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מדיניות החזרה

נא להחזיר פריטים שלא נפתחו שנמכרו על ידי הארגון שלנו במצב חדש ומוחזרים תוך 90 יום יקבלו החזר או החלפה. לחלק מהפריטים הנמכרים על ידי ON85th יש מדיניות החזרה שונה המצוינת בקבלה, בתלוש האריזה, בלוח המדיניות של ON85th (חריגים להחזר כספי), Rescueson85th.org, או בתיאור הפריט. פריטים שנפתחו או פגומים או שאין להם קבלה עשויים להידחות החזר או החלפה. 

bottom of page