Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הסכמה לגילוי סימנים אלקטרוניים לתקשורת אלקטרונית ("הסכם E-SIGN") הגילויים הבאים נדרשים על ידי החתימות האלקטרוניות הפדרליות ("הסימן האלקטרוני") בחוק המסחר העולמי והלאומי ("החוק"). לפני שנוכל לפתוח עבורך חשבון, עליך לאשר את קבלת הגילויים הללו, להסכים שקראת את הגילויים ולספק את הסכמתך למשלוח אלקטרוני של כל התקשורת (מוגדרת להלן) בנוגע לחשבונך (מוגדר להלן) ולכל מוצר קשור ושירותים המוצעים על ידינו. הסכם תקשורת אלקטרונית זה ("הסכם E Sign") חל על כל התקשורת הקשורה לחשבונך. החשבון מיועד לשימוש רק על ידי אנשים שמוכנים ומסוגלים לקבל מאיתנו הודעות ותקשורת אך ורק באמצעים אלקטרוניים. אם אינך מסכים שנספק לך את ההודעות והתקשורת הנדרשים על פי חוק המתוארים כאן בצורה אלקטרונית ולא בנייר, אז אל תפתח חשבון. באופן דומה, אם לאחר מתן הסכמתך להלן, תבטל את הסכמתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את חשבונך כמתואר להלן. "חשבון" פירושו חשבון פיקדון שאנו מציעים. "התקן גישה" פירושו כל מכשיר אלקטרוני שבו אתה משתמש כדי לגשת לשירותים ניידים או מקוונים או כדי לצפות במסמכים אלקטרוניים. זה כולל, אך לא מוגבל ל: מחשב מסורתי כגון מחשב שולחני או נייד, או מכשיר נייד כגון מחשב טאבלט או סמארטפון. "בנק", "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו" פירושם RESCUES ON85TH, INC. "תקשורת" פירושו כל הסכמי הלקוח או תיקונים בהם, גילויים, הודעות, תגובות לתביעות, הצהרות תקופתיות, הודעות על פתרון שגיאות, מדיניות פרטיות ו כל מידע אחר בקשר לחשבון שאנו נדרשים על פי חוק לספק לך בכתב. היקף התקשורת שיש לספק בצורה אלקטרונית. אתה מסכים שנוכל לספק לך כל תקשורת בפורמט אלקטרוני, במידה המותרת בחוק, במקום לשלוח אליך תקשורת ניירת. הסכמתך לקבלת תקשורת ועסקאות אלקטרוניות כוללת בין היתר: • כל הגילויים והתקשורת המשפטית והרגולטורית הקשורה לחשבונך ולכל מוצרים או שירותים קשורים; • הסכם זה וכל הודעה על שינוי בתנאי חשבונך, או כל תנאי אחר של הסכם זה; • דוחות תקופתיים; • מדיניות פרטיות והודעות; • הודעות על פתרון שגיאות; • תגובות לתביעות שהוגשו בקשר לחשבון שלך; • הודעות לגבי חוסר כספים או יתרות שליליות; וכן • כל שאר התקשורת בינינו (או ספקי השירותים שלנו) ובינך הנוגעים לחשבונך ולכל עסקאות, מוצרים או שירותים הקשורים לכך שיטה לספק לך תקשורת בצורה אלקטרונית. כל התקשורת שאנו מספקים לך בצורה אלקטרונית תסופק או (1) על ידי פרסום באתר האינטרנט שלנו, (2) על ידי משלוח דרך מרכז ההודעות שלנו לבנקאות מקוונת או MoCaFi.com (3) בדואר אלקטרוני או (4) על ידי הודעת טקסט ב-SMS אם סיפקת את הסכמתך בנפרד לקבלת הודעות באמצעות הודעת טקסט. תקבל הודעה כשתקשורת הנוגעת לחשבון שלך תהיה זמינה. באחריותך לבדוק מקורות אלה בקביעות לתקשורת ולבדוק כל עדכונים להסכם E-Sign זה. כיצד לבטל הסכמה. אתה רשאי לחזור בו מהסכמתך לקבלת תקשורת אלקטרונית בכל עת על ידי הודעה בכתב בכתובת support@mocafi.com או בכתובת MoCaFi, 1 Washington Park, 7th Floor, Newark, NJ 07102. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או להפסיק את הגישה שלך אל חשבונך וכל המוצרים הקשורים אליו אם תבטל את הסכמתך לקבלת תקשורת אלקטרונית. אם חשבונך ייסגר כתוצאה מכך, נשלח לך בדואר המחאת החזר עבור כל סכום שנותר בחשבונך. אם תבטל את הסכמתך, התוקף המשפטי והאכיפה של הודעות קודמות שנמסרו בצורה אלקטרונית לא יושפעו. כיצד לעדכן את הרשומות שלך. באחריותך לספק לנו כתובת דואר אלקטרוני אמיתית, מדויקת ומלאה, יצירת קשר ומידע אחר הקשור להסכם E-Sign זה ולחשבונך, ולשמור ולעדכן באופן מיידי כל שינוי במידע זה. אתה יכול לעדכן מידע (כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך) על ידי התקשרות אלינו למספר 1-800-342-7374 או על ידי עדכון פרטי הקשר שלך ב-MoCaFi.com. איננו אחראים לכל עיכוב או כשל בקבלת ההודעות אם נשלח את התקשורת לכתובת הדוא"ל האחרונה שסיפקת לנו. כדי לגשת לחשבון שלך ולמסמכים אלקטרוניים במכשיר נייד, תזדקק ל: • מכשיר נייד עם כל אחת ממערכות ההפעלה הבאות: אנדרואיד או iOS (iPhone); • תוכנית נתונים שסופקה על ידי הספק האלחוטי שלך; • דפדפן נייד התואם למערכת ההפעלה שלך (כלומר Google Chrome, Safari, Firefox או Internet Explorer) והוא גרסה שאנו תומכים בה ונתמכת כעת על ידי המפתח שלה; וכן • אם ברצונך להציג קבצי .pdf במכשיר הנייד שלך, תזדקק לתוכנה שקוראת ומציגה במדויק קבצי .pdf (כגון הגרסה הניידת של Adobe Reader). כדי לגשת לשירותים מקוונים ולמסמכים אלקטרוניים במחשב מסורתי, תזדקק ל: • מחשב עם כל אחת ממערכות ההפעלה הבאות: Windows XP ומעלה, OS X (Apple) ומעלה, ולמחשבים אישיים: Pentium 120 MHz ומעלה; עבור Macintosh, PowerMac 9500, מעבד Power PC 604 120-MHz Base ומעלה; • חיבור לאינטרנט עם דפדפן אינטרנט התואם למערכת ההפעלה שלך (כלומר Google Chrome, Safari, Firefox או Internet Explorer) והוא גרסה שאנו תומכים בה ונתמכת כעת על ידי המפתח שלה; • תוכנה שקוראת ומציגה במדויק קבצי .pdf (כגון Adobe Reader 8.0 ומעלה); ו • מדפסת ו/או התקן אחסון אם ברצונך להדפיס או לשמור מסמכים אלקטרוניים כלשהם. אנו נודיע לך אם דרישות החומרה או התוכנה שלנו ישתנו והאם שינוי זה יוצר סיכון מהותי שלא תוכל לגשת למסמכים האלקטרוניים שלך או לשמור אותם. המשך השימוש בחשבון שלך ובמוצרים ובשירותים הקשורים לאחר קבלת הודעה על השינוי מהווה אישור מחדש של הסכמתך להסכם E-Sign זה. בקשת עותקי נייר. בדרך כלל, לא נשלח לך עותק נייר של כל תקשורת אלקטרונית, אלא אם תבקש על ידך. אם אתה מבקש עותק נייר של דף החשבון שלך, אתה מאשר כי אנו עשויים לגבות ממך עמלה עבור הפקה ודיוור של דוח הנייר, כפי שמצוין בגילוי נאות המוצר הרלוונטי. כדי לבקש עותק נייר של תקשורת אלקטרונית, התקשר אלינו למספר 1-800-342-7374 או שלח לנו דוא"ל לכתובת support@mocafi.com. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מתחייבים, לספק עותק נייר (במקום אלקטרוני) של כל תקשורת שאישרת לנו לספק באופן אלקטרוני. תקשורת בכתיבה. אתה מקבל תקשורת אלקטרונית המסופקת על ידינו כהודעה סבירה וראויה, לצורך כל החוקים, הכללים והתקנות, ומסכים שהטופס האלקטרוני הזה עונה במלואו על כל דרישה שתקשורת כזו תסופק לך "בכתב" או ב טופס שתוכל לשמור. עליך להדפיס או להוריד לתיעוד שלך עותק של הסכם E-Sign זה וכל תקשורת אלקטרונית אחרת שחשובה לך. חוק פדרלי. אתה מאשר ומסכים שהסכמתך לתקשורת אלקטרונית ניתנת בקשר לעסקה המשפיעה על מסחר בין-מדינתי הכפופה לחוק ה-E-Sign, וכי אתה ושנינו מתכוונים שהחוק יחול במידת האפשר כדי לאמת את היכולת לנהל איתך עסקים באמצעים אלקטרוניים. סיום/שינויים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את אספקת התקשורת האלקטרונית שלך, או לסיים או לשנות את התנאים וההגבלות שבהם אנו מספקים תקשורת אלקטרונית. אנו נספק לך הודעה על כל סיום או שינוי כאמור כנדרש בחוק. הסכמה. על ידי לחיצה על התיבה כדי לקבל תנאים אלה, אתה מאמצ את ההמחאה כחתימה האלקטרונית שלך ואתה מאשר קבלת הסכם E-Sign ומאשר עוד שקראת את הסכם E-Sign; אתה מסכים בחיוב לקבלה אלקטרונית של כל תקשורת בקשר עם חשבונך או מוצרים ושירותים קשורים ומאשר שאתה מסוגל לקבל ולסקור תקשורת אלקטרונית באופן שתיארנו לעיל. בנוסף, אתה מסכים שמכשיר הגישה שלך עומד בדרישות החומרה והתוכנה שצוינו לעיל ושסיפקת לנו כתובת דואר אלקטרוני עדכנית שבה אנו עשויים לשלוח אליך תקשורת אלקטרונית

bottom of page