Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

POLITIK NON DISKRIMINASYON

Se politik ak angajman Rescues ON85th ke li pa fè diskriminasyon sou baz ras, laj, koulè, sèks, orijin nasyonal, andikap fizik oswa mantal, oswa relijyon. Rescues ON85th angaje nan yon politik egalite opòtinite epi li pa fè diskriminasyon nan tèm, kondisyon, oswa privilèj travay yo akòz ras, laj, koulè, sèks, orijin nasyonal, andikap fizik oswa mantal, oswa relijyon, oswa lòt jan. dwe entèdi pa lwa federal ak leta. Nenpòt anplwaye, manm konsèy la, volontè oswa kliyan ki kwè ke li oswa nenpòt lòt afilye Rescues ON85th te fè diskriminasyon kont yo fòtman ankouraje pou rapòte enkyetid sa a san pèdi tan bay Direktè Egzekitif la. Diskriminatwa Arasman oswa entimidasyon yon kliyan, anplwaye oswa envite akòz ras moun sa a, laj, koulè, sèks, orijin nasyonal, andikap fizik oswa mantal, oswa relijyon espesyalman entèdi epi li ka rezon pou revokasyon. Arasman ak entimidasyon gen ladan langaj oswa konpòtman abi, move oswa menasan. Rescues ON85th pran angajman pou l kenbe yon anviwonman ki pa gen okenn asèlman sa yo epi li pap tolere diskriminasyon kont manm pèsonèl la, volontè oswa kliyan òganizasyon an. Pwoblèm tretman diskriminatwa, arasman, oswa entimidasyon sou nenpòt nan baz sa yo ta dwe imedyatman rapòte bay Direktè Egzekitif la oswa sipèvizè imedya epi, si yo pwouve, yo pral pran aksyon rapid. Pou depoze yon plent, imèl nou nan info@rescueson85th.org imedyatman.

bottom of page