Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Male Portrait

Bonjou

Direktè Devlopman an rapòte bay Direktè Egzekitif la epi li bay lidèchip jeneral pou ranmase lajan ak pwogram devlopman ki gen ladan gwo kado pou ranmase lajan, kado chak ane, kado antrepriz/fondasyon ak parennaj, bay planifikasyon, rechèch pwospè, evènman espesyal ak jesyon baz done.  Direktè Devlopman an travay kole kole ak Direktè Egzekitif, Konsèy Administrasyon ak donatè nan tout nivo pou devlope estrateji ak pwogram alontèm ak imedya pou kiltivasyon, demann ak jerans elektè yo nan tout zafè. ki gen rapò ak sipò filantwopi No.85.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • TikTok

Direktè Devlopman

Fonksyon esansyèl

 • Sipèvize tout aktivite devlopman ki gen ladan kanpay anyèl ak kapital, gwo kado, evènman espesyal, bay planifikasyon, rechèch pwospè, ekri sibvansyon, jesyon volontè, kiltivasyon donatè ak jesyon.
   

 • Bati relasyon ak moun ki gen enterè kle yo tankou kòperasyon, fondasyon ak moun pandan y ap agrandi ak divèsifye baz donatè yo.
   

 • Travay kole kole ak Direktè Egzekitif la ak Konsèy Direktè pou ogmante donatè ki deja egziste yo yon fason apwopriye epi devlope estrateji pou ajoute nouvo donatè pou benefis objektif No.85 la.

 • Prepare materyèl brèf ak estrateji pou Direktè Egzekitif la ak Konsèy Direktè a epi akonpaye yo nan apèl bay donatè potansyèl yo nan bi pou fòme patenarya, bati relasyon ak mande don.

 • Kenbe yon kalandriye pou ranmase lajan anyèl ki gen ladann dat limit pou soumèt ak rapò.
   

 • Ekri epi soumèt aplikasyon pou sibvansyon ak kontestasyon fondasyon yo ansanm ak rapò rezilta jan donatè a mande.
   

 • Sipèvize itilizasyon efikas ak antretyen baz done donatè yo.

 • Rechèch ak analize done yo idantifye ak priyorite No.85 gwo kandida kado, ki gen ladan devlopman nan kiltivasyon ak estrateji sollicitation.

 • Devlope ak sipèvize yon plan rekonesans donatè, ki gen ladan piblikasyon evènman ak opòtinite apresyasyon donatè.

 • Kowòdone resevwa ak rekonesans donasyon yo, koleksyon pwomès yo, asire ke restriksyon ak espesifikasyon donatè yo respekte, kominike avèk donatè yo ak piblik la, epi kenbe dosye donatè yo. 

 • Sipèvize bidjè anyèl pou ranmase lajan ki gen ladan bay rapò peryodik pou Direktè Egzekitif la ak Konsèy Administrasyon yo ak yon analiz de tout aktivite pou ranmase lajan.

 • Òganize ak fòme manm konsèy yo ak volontè yo nan demann kado charitab epi ba yo konsèy, sipò ak materyèl yo mande yo.

 • Reprezante No.85 nan evènman, nan gwoup volontè, ak nan kominote a ak objektif pou ogmante vizibilite priyorite ak bezwen No.85 yo.

 • Asime responsablite ki gen rapò ak fè lòt devwa jan yo asiyen.

Kandida ideyal la ap gen bagay sa yo:

 • Yon minimòm de 3 - 4 ane eksperyans nan devlopman siksè travay ak donatè endividyèl, antrepriz ak fondasyon. Eksperyans nan anviwònman sosyal pi pito;

 • Demontre siksè nan sekirize gwo kado;

 • Ekselan ladrès kominikasyon vèbal ak ekri ki gen ladan yon dosye sou ekri aplikasyon pou sibvansyon ki gen siksè;

 • Ekselan ladrès analyse ak òganizasyon;

 • Ladrès panse estratejik yo demontre pa rezilta nan divès pwojè;

 • Kapasite pou konstwi konfyans ak konfyans;

 • Ladrès eksepsyonèl entèpèsonèl ak kapasite pou enfliyanse ak angaje yon pakèt donatè;

 • Eksperyans ak DonorPerfect oswa baz done donatè ki sanble;

 • Bonjan konpetans nan òdinatè ak fasilite ak teknoloji ki gen ladan konpetans nan lojisyèl Microsoft Office;

 • Demontre responsablite, pwofesyonalis, ak repons;

 • Kapasite pou kenbe kontak aloral ak alekri ak Direktè Egzekitif la, konsèy administrasyon an, kamarad anplwaye yo ak volontè yo nan bi pou fè echanj enfòmasyon, bay rapò sou pwogrè konsènan aktivite ak pwogram, ak kowòdone aktivite;

 • Angajman pou kenbe konfidansyalite anndan ak ekstèn jan li gen rapò ak relasyon donatè yo; epi

 • Disponibilite pou travay nan wikenn ak aswè pou sipòte aktivite pou ranmase lajan ak maketing. 

bottom of page