Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Woman with Crossed Arms

 No.85 bati sou prensip pou bay bon jan kalite pèfòmans, sèvis eksepsyonèl ak serye. Ajan bileng nou yo bay entèpretasyon sou plas oswa telefòn, ansanm ak tradiksyon dokiman nan tout lang

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • TikTok

Espesyalis kominikasyon

 1. Kalifikasyon kandida yo:

 2. Konesans nan youn oswa plis nan sa ki annapre yo: Angle, Panyòl, lang siy, ak yon lòt lang nan yon nivo apeprè 90% (Egzamen/nòt ACTFL nan yon nivo entèmedyè avanse ak pi wo se ideyal epi Bridging the Gap/CCHCP). estanda)

 3. Laj 18 ak pi wo.

 4. Nivo lekti 11yèm ane. GED/Diplòm lekòl segondè kòm yon minimòm prefere

 5. Sètifika entèpretasyon pwofesyonèl (TCI, BTG, MiTiO) kòm yon minimòm pi pito

 6. Abitid pwofesyonèl: ponktyalite, prezantasyon, style pale, rapò devwa alè ak soumèt fakti

 7. Lojisyèl pou swiv/fakturasyon tan san papye, platfòm smartphone 

 8. Kote travay: plizyè kote

bottom of page