Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

POLITIK AKSESIBILITE

Avi anba Lwa Ameriken andikape yo

Dapre egzijans ON85th nan Tit II nan Lwa Ameriken andikape 1990, ON85th p ap fè diskriminasyon kont moun ki andikape sou baz andikap nan sèvis, pwogram oswa aktivite. ON85th ka ede ak bagay sa yo:

Kominikasyon – Sou demann, ON85th ap bay resous ki mennen nan kominikasyon efikas pou moun ki kalifye ki gen andikap pou tout moun ka patisipe egalman nan pwogram, sèvis ak aktivite ON85th, tankou entèprèt ki kalifye pou lang siy, dokiman an bray, gwo lèt ak lòt fason pou fè enfòmasyon. disponib pou moun ki gen pwoblèm lapawòl, tande oswa vizyon. Moun ki bezwen asistans pou kominikasyon yo ta dwe fè ON85th konnen bezwen yo. Tanpri bay ON85th ase tan pou fè aranjman pou demann lan. Remak: ON85th pa bay aparèy pou itilizasyon pèsonèl, sèlman pou jwenn aksè nan sèvis, aktivite ak pwogram ON85th  ofri.

Modifikasyon Pwogram – Vil la pral fè modifikasyon rezonab nan règleman ak pwogram yo pou asire ke moun ki andikape yo gen yon opòtinite egal pou jwi tout sèvis, aktivite ak pwogram Vil la. Pou egzanp, moun ki gen bèt sèvis yo akeyi nan evènman ON85th kote bèt kay yo jeneralman entèdi. Si yon moun ap planifye pou patisipe nan yon evènman epi li bezwen aranjman espesyal pou chèz oswa lòt aparèy, ON85th ta dwe avize ON85th pou espas evènman an davans.

Nenpòt moun ki bezwen yon èd oksilyè oswa sèvis pou kominikasyon efikas pou patisipe nan yon pwogram, sèvis oswa aktivite ON85th ta dwe kontakte ON85th Office of ADA Compliance pi vit posib men pa pita pase 48 èdtan anvan evènman pwograme a. Remak: ON85th pa oblije fè modifikasyon nan pwogram oswa aktivite ki ta fondamantalman chanje nati ON85th nan pwogram oswa sèvis ON85th oswa enpoze yon fado finansye oswa administratif san rezon.

ON85th p ap mete yon frè siplemantè sou yon moun patikilye ki gen yon andikap oswa nenpòt gwoup moun ki gen andikap pou kouvri depans ON85th pou bay èd/sèvis oksilyè oswa modifikasyon rezonab nan politik, tankou rekipere atik ki soti nan kote ki ouvè a piblik la men ki pa aksesib pou moun ki sèvi ak chèz woulant.

Volontè yo –ON85th se yon founisè Opòtinite Egal epi li pa fè diskriminasyon sou baz andikap nan pratik volontè yo epi li respekte tout règleman ADA pibliye. Ou ka jwenn aksè nan tout aplikasyon pou travay atravè ON85th Board.

Akomodasyon – Yon moun ka mande tou akomodasyon pou jwenn aksè nan sitwèb ON85th ak evènman pou jwenn aksè.

bottom of page